Hladnjača je kamion dizajniran da nosi kvarljivu robu na određenim temperaturama. Kao i rashladni vagon, hladnjače se razlikuju od jednostavnih, ventiliranih kombija sa ventilacijom (koji se obično koriste za transport voća), od kojih nijedna nije opremljena rashladnim uređajem. Hladnjače mogu se hladiti pomoću leda, opremljeni sa bilo kojim od različitih mehaničkih sistema za hlađenje koje koriste zaseban mali dizel motor, ili koriste ugljen-dioksid (bilo kao suvi led ili tečnost) kao rashlađivač.

Većina hladnjača za transport robe na velike razdaljine se vrši sa zglobnim kamionima koji vuku hladnjače poluprikolice.

Prva uspešna upotreba hladnjača uvedena je u industriji sladoleda oko 1925. U 2010. godini, širom sveta je bilo oko 4 miliona hladnjača u upotrebi.

Da li ste ikada videli hladnjaču na putu i ​​pitali se tačno kako uspeva da održava niske temperature iako je u pokretu? Odgovor je tako jednostavan da bi vas mogao iznenaditi. Prvo što morate razumeti je osnovni princip koji stoji iza moderne opreme za hlađenje. Ovde ćemo se malo pozabaviti fizikom, ali ne brinite, ne morate biti Stephen Hawking da bi to razumeli.

Većina ljudi misli da rashladna oprema radi tako što stvara hladnoću. Stvar je u tome, što se hladnoća ne može stvoriti. Hladnoća je samo odsustvo toplotne energije. Dakle, u cilju promovisanja hladnih uslova, potrebno je ukloniti toplotnu energiju u atmosferi. Dakle, u cilju izgradnje rashladnog sistema, potrebno je stvoriti atmosferu koja je samostalna, a zatim ukloniti što više toplote iz nje.


 

 


Kompanija Beocontrol nudi uslugu lokalnog i medjunarodnog transporta hladnjačama svih vrsta robe.

Beocontrol ima mogućnost prevoza svih vrsta tereta, pod pod kontrolisanim temperaturnim režimom od momenta preuzimanja robe do trenutka isporuke, u svim temperaturnim opsezima.

Kontejnerski prevoz robe se odnosi na prevoz robe u standardizovanim transportnim kontejnerima koji se prevoze železnicom ili brodom. Podaci se izražavaju u tonama i jedinicama ekvivalenta dvadeset stopa (TEU). TEU se zasniva na kontejneru dužine 20 stopa (6,10 m) koji obezbeđuje standardizovanu meru kontejnera različitih kapaciteta i za opisivanje kapaciteta kontejnerskih brodova ili terminala. Kontejner od 20 stopa je jednak 1 TEU.

Kontejner je – najuopštenije – veliki sud, sanduk ili sličan predmet u koji se teret, prethodno paletizovan ili ne, može utovarati (spakovati) radi prevoza i koji se može koristiti više puta. Kontejeri se pune u polaznim tačkama prevoznog puta, u samim halama proizvođaču ili u posebno organizovanim i opremljenim kontejnerskim terminalima, utovaruju u jedna prevozna sredstva, pretovaruju u druga prevozna sredstva i prevoze do konačnog odredišta – hale potrošača (delova, sklopova), magacina veletrgovine ili njima najnajbližeg kontejnerskog terminala. U prevozu i pretovaru, dakle, ne pojavljuje se roba, nego ceo kontejner. Osim prevoznih sredstava, kontejneri, naročito veliki, traže i specijalne pretovarne ureðaje: stabilno ili mobilne dizalice kojima mogu biti opremljeni krajnji korisnici: pošiljaoci ili primaoci kontejnerizovanog tereta ili krupni kontejnerski terminali u kojima se vrši: utovar-istovar robe u (iz) kontenera; utovar-istovar kontejnera na (sa) prevoznih sredstava; pretovar kontejnera sa jednog na drugo prevozno sredstvo. Kontejnerski prevoz je značajno efikasaniji od klasičnog; teret je bolje zaštićen, te su oštećenja manja; pošiljke su, nezavisno od različitih sadržaja unutar  kontejnera, jednobrazne; itd.


 

 


Vrste kontejnera

Postoji razne vrste kontejnera: metalni (najčešće), drveni, plastični, gumeni; čvrsti, elastični; nesklopivi, sklopivi; pravougoni (najčešće), cilindrični, loptasti i dr; mali (1-3 m3), srednji (3-10 m3) i veliki (preko 10 m3); univerzalni. Preporučena veličina kontejnera je 20-stopni kontejner (Twenti-foot Equivalent Unit -TEU). Kontejner od 1 TEU je visok 2,5 metara, širok 2,4 metra i dug 6 metara (20 stopa). Generalno dužina kontejnera varira između 1,5 i 18 metara, ali najčešće korišćen kontejner je 40 stopa (12 metara). Ovaj kontejner prosečno nosi oko 22 tone tereta.

 

Kontejnerski transport robe kompanija Beocontrol efikasno i ekonomično organizuje u integralnom i multimodalnom transportu.

Dugogodišnja saradnja sa brodarskim agencijama širom sveta omogućila nam je da Vam ponudimo uslugu kontejnerskog transporta iz bilo koje luke na svetu.

Opasna roba, odnosno opasne ili štetne materije su materije u čvrstom, tečnom ili gasovitom stanju koje mogu da naškode ljudima, drugim živim organizmima, imovini ili životnoj sredini. Često su predmet pravnih propisa o hemikalijama. Prevoz opasnih materija regulisan je Uredbom o prevozu opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju i Zakonom o proizvodnji i prometu opasnih materija.

Prevoz u međunarodnom saobraćaju regulisan je međunarodnim propisima:

 • ADR za drumski saobraćaj (European Agreement on the International Road Transport of Hazardous Goods)
 • RID za železnički prevoz (Regulation for International Transport of Hazardous Goods)
 • IMGD za pomorski prevoz (International Maritime Dangereous Goods Code/Transport by Sea)
 • IATA DGR za vazdušni prevoz (IATA regulations on the Transport of Hazardous Goods/Air Transport)
 • Preporuke o prevozu opasnih roba (opšti dokument Ujedinjenih nacija)

 

Na cisternama i vozilima koja se kreću putevima pod međunarodnom ADR regulativom na plakati (listici) koja se na njima nalazi navedeni su Kemlerov kod (broj dat u gornjem delu) i odgovarajući broj dat Preporukom UN za transport opasnih materija (broj u donjem delu). Narandžast čist plakat bez brojeva ukazuje da vozilo prevozi opasan teret (burad, paketi itd.) ili se radi o tankeru sa šarolikom robom. Kamioni odnosno cisterne koje se kreću javnim putevima, a prenose materije opasne po ljude i njihovu životnu sredinu, moraju se obeležiti istovetnim tablama sa obe strane kao i spreda i pozadi.

Pod opasnom robom se podrazumevaju materije koje su: radioaktivne, zapaljive, eksplozivne, korozivne, oksidirajuće, asfiksitivne, biološki štetne, otrovne, infektivne ili izazivaju alergije. Takođe uključuje i fizička stanja kao što je gas ili tečnost pod pritiskom i vrele materijale, uključujući svu robu koja sadrži takve materijale i hemikalije ili mogu da  imaju druge karakteristike koje ih čine opasnima u određenim okolnostima.  Ublažavanje rizika povezanih sa opasnim materijama može zahtevati primenu mera predostrožnosti prilikom njihovog transporta, upotrebe, skladištenja i odlaganja. Ljudi koji rukuju opasnim materijama često nose zaštitnu opremu, a vatrogasne službe često imaju tim koji je posebno obučen da se bavi nesrećama i prosipanjem opasnih materija. Osobe koje mogu stupiti u kontakt sa opasnim materijama kao deo svog posla takođe su često pod zdravstvenim nadzorom kako bi se osiguralo da njihova izloženost opasnim materijama ne prelazi dozvoljene granice.

Kompanija Beocontrol u saradnji sa svojim partnerima organizuje lokalni i medjunarodni transport opasne robe, poštujući strogo propisana pravila za transport opasnih materija u Srbiji i u medjunarodnom transportu.


 

Sistem praćenja vozila kombinuje podatake o lokaciji vozila o svakom vozilu pojedinačno, sa softverom koji prikuplja ove podatke o floti za sveobuhvatnu sliku lokacije vozila. Savremeni sistemi praćenja vozila obično koriste GPS ili GLONASS tehnologiju za lociranje vozila, ali se takođe mogu koristiti i druge tehnologije za automatsko lociranje vozila. Informacije o kretanju vozila se mogu videti na elektronskim kartama putem Interneta ili specijalizovanog softvera. Organi javnog prevoza u javnom vlasništvu su sve uobičajeni korisnik sistema za praćenje vozile, posebno u velikim gradovima.

Postoji nekoliko vrsta uređaja koji služe za praćenje vozila. Obično su podeljeni na „pasivne“ i „aktivne“. „Pasivni“ uređaji skladište podatke kaošto su  GPS lokacija, brzina i smer kretanja vozila, a ponekad i radnje kao što su startovanje automobila pomoću ključa ili otvaranje i zatvaranj vrata. Kada se vozilo vrati na početnu lokaciju, uređaj se uklanja iz vozila i podaci se prebacuju na računar radi procene. Pasivni uređaji imaju i opciju auto-preuzimanje koja prenosi podatke putem bežičnog preuzimanja. Aktivni uređaji takođe prikupljaju iste podatke, ali ih obično odašilju putem mobilne ili satelitske mreže do kompjutera ili data centra da bi bili pregledani.

Mnogi uređaji novije generacije kombinuju oba, i aktivni i pasivni režim praćenja. Kada je mobilna mreža dostupna i urežaj za praćenje povezan na mrežu on odašilje podatke serveru. Kada mreža nije dostupna uređaj skladišti podatke u internu memoriju i počeće sa slanjem serveru kasnije kada mreža postane ponovo dostupna. Od ranije praćenje vozila je postizano tako što bi se instalirao uređaj u voziliu sa svojim napajanjem ili bi se priključio na napojni sistem vozila. Za detaljno lociranje i praćenje vozila ovo je još uvek najčešći način. Ipak, mnoge kompanije se sve više interesuju za korišćenje tehnologije mobilnih telefona koja omogućava praćenje više entiteta odjednom, kao što je na primer praćenje kretanja prodavca na terenu kao i njegovog vozila. Ovi sistemi takođe nude praćenje poziva, poruka i korišćenja interneta i uopšteno pružaju širok spektar opcija.

Tehnologija GPS praćenja vozila je posebno rasprostranjena kod firmi koje se bave transportom, kao i iznajmljivanjem vozila.

 


 

Beocontrol je posle višegodišnjeg iskustva u transportu i uočavanja problemskih tačaka odlučio da u saradnji sa svojim podizvođačima uvede GPS sistem u vozila. Sve ovo je učinjeno samo sa jednom idejom – da se klijentima pruži kvalitetna usluga po standardima i principima poslovanja koji se primenjuju u Zapadnoj Evropi. GPS sistem koji koristi Beocontrol ima najnoviju tehnologiju u oblasti satelitskog nadzora i menadžmenta. Osim lociranja, nadgledanja i upravljanja vozilima u realnom vremenu, sistem omogućava arhiviranje podataka u cilju njihovog naknadnog pretraživanja i korišćenja za pravljenje raznih izveštaja.

 


Skladište, odnosno magacin, je komercijalna zgrada koja služi za skladištenje robe. Skladišta koriste proizvođači, uvoznici, izvoznici, trgovci na veliko, transportna preduzeća, carina itd. Obično su to velike jednostavne zgrade u industrijskim zonama na periferiji gradova ili sela. Skladišta omogućavaju optimizaciju transporta u lancu snabdevanja i omogućavaju kompanijama da rade sa optimalnim koičinom robe (količina ekonomskog poretka) u pogledu kvaliteta usluge. Na primer, na konačnoj tački transportnog sistema potrebno je skladištiti proizvode sve dok se ne steknu uslovi za transport kompletnog tovara. Skladišta se takođe mogu koristiti za čuvanje robe pristigle brodom.
U industrijama čija roba zahteva period sazrevanja između proizvodnje i maloprodaje, kao što su vinarstvo i proizvodnja sira, magacini se mogu koristiti za skladištenje robe u velikim količinama.

Neki od najčešćih sistema skladištenja skladišta su:

 • Paletni raf, podrazumeva slaganje paleta, na kojima se nalazi roba, na rafove i police u horizontalnim redovima na više nivoa. Za prenošenje i slaganje paleta se koriste viljuškari pogodni za kretanje u magacinskom prostoru.
 • Konzolni rafovi, koristi tzv. ruke umesto paleta za skladištenje dugačkih tankih predmeta kao što su balvani i šipke.
 • Mezanin, koji dodaje privremeni ili stalni međusprat u magacinu za odlaganje robe.
 • Vertikalni lift moduli su deo sistema koji vertikalno sortiraju robu sa obe strane. Sastoje se od više sistema kojima upravlja kompjuter i  koji su automatizovani u sortiranju, slaganju i povratu robe sa rafova.
 • Horizontalna vrteška, sasatoji se od okvira i kružnih kolica sa pregradama
 • Vertikalna vrteška, sastoji se od niza kolica postavljenih na kružnu traku unutar metalnog okvira.

 

Beocontrol vrši iznajmljivanje magacinskog prostora u Beogradu i Zemunu. Mi smo svesni da je iznajmljivanje magacina jedna od ključnih karika u lancu upravljanja nabavkama i zalihama,pa ih organizujemo tako da našim klijentima štedimo prostor, vreme i resurse. Naša politika je da magacinski prostor prilagođavamo zahtevima svakog pojedinačnog klijenta, uz pomoć automatizovanih i polu-automatizovanih skladišta. Magacin poseduje kompletan video/audio nadzor i tehničko obezbeđenje koje se brine za sigurnost robe 24 sata dnevno.

 

Kontakt

Beocontrol doo
Vojni put II 276c, 11283 Beograd

Tel: 011/ 210 60 00
Fax: 011/ 210 32 22
Мob: 062/ 62 88 50 (07.00 – 20.00h)

Radno vreme:
Radnim danima: 08.00 – 18.00h
Subotom: 08.00 – 18.00h,
Nedeljom: 09.00 – 15.00h